Wir wünschen Euch Jecken ganz viel Spaß & 3x Kölle Alaaf!

„Ich kumm niet Us Amerika –
ich kumm us der Stadt met K…
Ich kumm us dä Stadt met K …
Un Drissejal watt Du he verlore häss
off De zojetrocke oder he jebore bess
Du bes einer vun einer Million
E Kind vum Rhing un e Sohn vum Dom
Weil uns Mamm einfach jeder adopteet
Der he opwääs oder he si Hätz verleet
Du bes Willkumme in de Städt met K
Hätzlich Willkumme in dä Stadt met K“
(Kasalla – Stadt met K)